කොවිඩ් 19 අධිවසංගතය තිරසර ජීවන රටාවක් උදෙසා

කොවිඩ් 19 අධිවසංගතය තිරසර ජීවන රටාවක් උදෙසා

කොවිඩ් 19 අධිවසංගතය තිරසර ජීවන රටාවක් උදෙසා මේ වන විට කොරෝනා අධිවසංගතය, ලෝකයේ සියලු දෙනාගේම ජීවන රටාවන් කෙරෙහි ප්‍රබල බලපෑමක් ඇති කර අවසන්. එහෙත් එය අපගේ තිරසර සංවර්ධනය සඳහා යොදාගත් නොහැකි ද? මේ පිළි පිළිබඳ “කොවිඩ් 19 අධිවසංගතය තිරසර ජීවන රටාවක් උදෙසා” යන මාතෘකාව යටතේ මණ්ඩප සාකච්ඡාවක් 2020.05.16 දින ප. ව. 8.00 සිට 9.30 දක්වා…

brainstorming

BRAINSTORMING

“DISPLAYING YOUR VISUAL FINDINGS OF YOUR RESEARCHE OR DISCOVERIES TO THE WORLD“ The International Association for Advancement of Science (IAAS) presents “BRAINSTORMING” Scientific Photography Competition 2020 under the theme of “Displaying your visual findings of your researche or discoveries to the world”. The photograph should be relevant to nature, animal, chemical and etc. You can…